Regulamin

Regulamin (“Regulamin”) wydarzenia pt. PolskiGamedev.pl: GameJam (“Game Jam”)

§ 1 Informacje ogólne

 1. Organizatorem Game Jamu jest Fundacja Indie Games Polska z siedzibą w Warszawie (00-683), ul. Marszałkowska 87 lok. 5, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (podmiot wpisany również do Rejestru Przedsiębiorców) Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000584099, NIP: 5223043902 (“Organizator”)
 2. Partnerami strategicznymi Game Jamu są Totalizator Sportowy Sp. z o. o. oraz KGHM Polska Miedź S.A (“Partner Strategiczny”).
 3. Partnerami Game Jamu są Fundacja State of Poland, Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Fundacja ORLEN (“Partner”)
 4. W ramach Game Jamu zadaniem uczestników będzie stworzenie gry wideo (“Gra”) na temat przedstawiony przez Organizatora.
 5. Game Jam odbywa się w dniach od 19 lipca 2021 r., godz.18:00 do 25 lipca 2021 r., godz. 23:59.
 6. Wydarzenie odbywa się w całości w formie online. Organizator nie przewiduje żadnych aktywności wymagających od Uczestników fizycznej obecności w określonym miejscu. Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania obostrzeń związanych z obowiązującym w kraju stanem epidemii. 
 7. Wszelkie informacje dotyczące wydarzenia oraz jego przebiegu, w tym niniejszy Regulamin, dostępne są na stronie: gamejam.polskigamedev.pl
 8. Naruszenie któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu upoważnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika z wydarzenia oraz pozbawia go prawa do ewentualnej nagrody.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz w  zakresie, w jakim dopuszczają to obowiązujące przepisy, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa Uczestników.

§ 2 Uczestnicy oraz Zgłoszenia

 1. W Game Jamie wziąć udział mogą jedynie osoby fizyczne, które zarejestrowały się na wydarzenie oraz otrzymały potwierdzenie od Organizatora.
 2. Osoby chcące wziąć udział w wydarzeniu zobowiązane są do wypełnienia formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie https://gamejam.polskigamedev.pl/#zapisz-sie, podając prawdziwe dane osobowe. 
 3. Wypełnienie formularza stanowi zgłoszenie chęci udziału w wydarzeniu oraz jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Po potwierdzeniu zgłoszenia przez Organizatora w formie e-mail (na adres podany przy rejestracji), dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Organizatorem, a zgłaszającym się, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Po zawarciu umowy zgłaszający się otrzymuje status Uczestnika.
 4. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do zachowania zgodnego z prawem oraz z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.
 5. Udział w Game Jamie jest bezpłatny.
 6. Ewentualne koszty poniesione w związku z uczestnictwem w Game Jamie obciążają Uczestników. Organizator nie będzie zobowiązany do zwrotu poniesionych kosztów. 
 7. W Game Jamie można uczestniczyć samodzielnie lub grupowo (maksymalnie 4 osoby w grupie). Niezależnie od formy uczestnictwa, każdy zgłaszający się zobowiązany jest do wypełnienia formularza rejestracyjnego.

§ 3 Przebieg Wydarzenia

 1. Organizator nie zapewnia sprzętu komputerowego, ani narzędzi wymaganych do uczestnictwa w Game Jamie. 
 2. Rejestracja na Game Jam będzie możliwa od 13 lipca 2021 r. od godz. 14:00  do dnia 19 lipca 2021 r. do godz. 15:00.
 3. Wszelkie zgłoszenia otrzymane przez Organizatora poza wskazanymi powyżej datami będą nieważne.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość zamknięcia zapisów w momencie osiągnięcia określonej liczby uczestników – 400.
 5. Game Jam trwa od dnia 19 lipca 2021 r. od godz. 18:00  do dnia 25 lipca 2021 r., do godz. 23:59.
 6. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 29 lipca 2021 r. o godz. 18:00.
 7. Uczestnicy będą mogli zgłaszać swoje projekty od 23.07.2021 (godzina 14.00) do dnia zakończenia Game Jamu 25.07.2021, do godz. 23:59.
 8. W chwili rozpoczęcia Game Jamu, wszyscy Uczestnicy otrzymają informację o temacie Game Jamu oraz materiały źródłowe od Organizatora. Materiały źródłowe dostępne będą również pod adresem: gamejam.polskigamedev.pl
 9. Komunikacja z Uczestnikami odbywać się będzie za pośrednictwem programu Discord.
 10. Po zakończeniu tworzenia Gry, Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć ją Organizatorowi za pomocą formularza dostępnego na stronie: gamejam.polskigamedev.pl
 11. Wraz z Grą, Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć:
  1. kartę informacyjną zawierającą: tytuł Gry, autora (autorów, w przypadku gry tworzonej grupowo), opis gry (sugerowane 3-4 zdania),
  2. grafikę prezentującą grę (key art/cover) o wymiarach minimalnych 1920×1080.
  3. Minimum 3 minutowy filmik prezentujący grę (gameplay), w formie pliku lub linku do serwisu umożliwiającego oglądanie i udostępnianie plików filmowych przez użytkowników, takiego jak YouTube, Vimeo itp.
 12. Niedostarczenie Gry w terminie wskazanym w § 3 ust. 7 będzie jednoznaczne z rezygnacją przez Uczestnika z udziału w Game Jamie oraz pozbawia go prawa do ewentualnej nagrody.
 13. Dostarczenie gry w formie innej, niż wskazana w § 3 ust. 11 będzie jednoznaczne z rezygnacją przez Uczestnika z udziału w Game Jamie oraz pozbawia go prawa do ewentualnej nagrody.
 14. Gry dostarczone w terminie wskazanym w § ust. 2 oraz w formie wskazanej w § 3 ust. 7 uznawane będą za skończone projekty. Po ich dostarczeniu Uczestnicy nie będą mieli możliwości ich zmiany.
 15. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy Uczestnik nie ze swojej winy nie może dostarczyć Gry w wyznaczonym terminie lub w wyznaczony sposób, Organizator może wyznaczyć dodatkowy termin lub sposób dostarczenia gry, po uprzednim uprawdopodobnieniu przez Uczestnika braku winy.

§ 4 Gry

 1. Zgłoszone Gry muszą:
  1. nawiązywać do tematu przedstawionego przez Organizatora.
  2. być w stanie technicznym pozwalającym na uruchomienie ich na komputerze osobistym (PC),
  3. być wytworzone wyłącznie w trakcie Game Jamu,
  4. być wytworzone na sprzęcie komputerowym Uczestnika lub z którego uczestnik ma prawo korzystać na podstawie odpowiedniego tytułu prawnego,
 2. Uczestnicy mogą zgłosić jedynie Gry, do których posiadają pełnię praw autorskich lub do stworzenia oraz rozporządzania którymi posiadają odpowiednie licencje.
 3. Zgłoszone Gry nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich, ani być obciążone na rzecz osób trzecich.
 4. Zgłoszone Gry nie mogą zawierać:
  1. treści, które są niezgodne z prawem,
  2. treści, które są powszechnie uważane za obraźliwe (takie jak: wulgaryzmy, treści erotyczne, dyskryminujące, narkotyki),
  3. wirusów, ani innego złośliwego oprogramowania w jakiejkolwiek formie.
 5. Jury będzie miało prawo pominięcia Gier niespełniających wymogów Regulaminu oraz wykluczenia z Game Jamu ich autorów.

§ 5 Ocena Gier i Nagrody

 1. Gry konkursowe oceniane będą przez Jury w składzie ustalonym przez Organizatora oraz składającym się z przedstawicieli Organizatora, Partnera Strategicznego oraz Partnera i profesjonalistów związanych z branżą gier wideo.
 2. Jury może wybrać maksymalnie 3 produkcje, które otrzymają nagrody. Jury zachowuje prawo do nie przyznania którejkolwiek z nagród.
 3. Przy ocenie Gier brane będą pod uwagę:
  1. nawiązanie do tematu Game Jamu,
  2. różnorodność gameplayu,
  3. aspekty audiowizualne,
  4. stan techniczny gry,
  5. wrażenia z rozgrywki.
 4. Nagrody w wydarzeniu PolskiGamedev.pl: GameJam:
 1. miejsce – Konsole Nintendo Switch + gra + gadżety polskigamedev.pl
 2. miejsce – Konsole Nintendo Switch + gadżety polskigamedev.pl
 3. miejsce – Konsole Nintendo Switch Lite + gadżety polskigamedev.pl.
 1. Organizator będzie mógł również wręczyć nagrody specjalne przygotowane przez Partnerów Strategicznych oraz Partnerów wydarzenia.
 2. Podczas trwania wydarzenia będą odbywały się Streamy przygotowane przez Organizatora. Podczas streamów Organizator przygotuje nagrody dla widzów w postaci kluczy gier otrzymanych przez Partnerów wydarzenia (studia tworzące gry). 

§ 7 Prawa Autorskie

 1. Uczestnicy wyrażają zgodę oraz udzielają Organizatorowi, Partnerowi Strategicznemu oraz Partnerowi licencji niezbędnej do udostępnienia ich Gier oraz stworzonych przez nich materiałów po zakończeniu Game Jamu na stronie wydarzenia pod adresem: gamejam.polskigamedev.pl
 2. Licencja obejmowała będzie prawo do:
  1. korzystania z Gier,
  2. publicznego wyświetlania Gier zarówno indywidualnie, jak i w zestawieniu z innymi utworami,
  3. wprowadzania do Gier do obrotu oraz udostępniania ich w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 3. Ponadto, Uczestnicy udzielają Organizatorowi, Partnerowi Strategicznemu oraz Partnerowi licencji do wykorzystania Gier oraz materiałów przekazanych Organizatorowi w ramach Game Jamu w celu promocji Game Jamu oraz działalności Organizatora, Partnera Strategicznego oraz Partnera.
 4. Powyższe licencje udzielone są na czas nieokreślony oraz bez ograniczeń terytorialnych.

§ 8 Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników podanych w trakcie rejestracji jest Fundacja Indie Games Polska z siedzibą w Warszawie (00-683), ul. Marszałkowska 87 lok. 5, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (podmiot wpisany również do Rejestru Przedsiębiorców) Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000584099, NIP: 5223043902 („Administrator”).
 2. Z Administratorem można się skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem e-mail kamila.bilman@igp.org.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora tj. ul. Marszałkowska 87 lok. 5, 00-683 Warszawa.
 3. Przetwarzanie danych osobowych podanych przez Uczestników w trakcie rejestracji będzie odbywało się w celu:
  1. niezbędnym do wykonania umowy lub do podjęcia działań na rzecz Uczestników przed zawarciem umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”);
  2. realizacji obowiązków Administratora związanych z wypłatą nagród, w tym obowiązków podatkowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. w razie konieczności obrony lub dochodzenia roszczeń tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Dane osobowe Uczestników, w niezbędnym zakresie, będą przekazywane do Partnerów Strategicznych oraz Partnerów w celu realizacji zobowiązań związanych z przyznaniem nagród.
 5. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 1. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania umowy lub okres nie dłuższy niż maksymalny okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawarcia i wykonywania umowy.
 2. Informujemy, że każdy Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, a w przypadkach, w których podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wniesieniem sprzeciwu.
 3. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego/jej danych osobowych dotyczących narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych lub RODO.
 4. Podanie przez Uczestników danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy z Administratorem. Uczestnicy nie są zobowiązani do podania danych osobowych, ale w razie ich braku niemożliwe będzie zawarcie oraz wykonanie umowy.
 5. Dane Uczestników nie będą wykorzystane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.